ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

81 โรงเรียน

โรงเรียนทั้งหมด

รายละเอียด

59 โรงเรียน

อุบลราชธานี

รายละเอียด

22 โรงเรียน

จังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียด

296

อาคารเรียน

More info

220

อาคารอเนกประสงค์

More info

421

บ้านพักครู

More info

73

บ้่านพักภารโรง

More info

89

ส้วม

More info

8

หอสมุด

More info

6

เรือนเพาะชำ

More info

19

บ่อเลี้ยงปลา

More info

1

บ่อน้ำตื้น

More info

62

สนามกีฬา

More info

87

ถังเก็บน้ำ

More info

33

รั้ว

More info

37

ถนน

More info

8

บ้านพักนักเรียน

More info