ระบบสารสนเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2561
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2561
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2561
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ย้อนหลัง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ย้อนหลัง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6